ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία  ARIS 1930 F.CLTD.(εφεξής ως «ΑΡΗΣ») ενεργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τον νέο Κανονισμό (ΕΚ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 25 Μαΐου 2018 καθώς και με την εθνική νομοθεσία ήτοι τον Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσώπων. 125(Ι)/2018. Πιο κάτω παραθέτουμε την πολιτική του ΑΡΗ, ο οποίος είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για την συλλογή, χρησιμοποίηση, αποκάλυψη ή άλλη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας. Κατά καιρούς μπορεί να τροποποιηθεί η παρούσα πολιτική επομένως σας συνιστούμε όπως ενημερώνεστε για τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας είναι ο ARIS 1930 F.CLTD. η οποία είναι δημόσια εταιρεία, εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών με Αριθμό ΕγγραφήςHE415533 και εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Γρίβα Διγενή 78 , Δεύτερος όροφος , γραφείο V1 , Νεάπολη 3101 , Λεμεσός .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα (εφεξής για την παρούσα πολιτική ως τα «Δεδομένα») που συλλέγονται είναι ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, Αριθμός Μητρώου Φιλάθλου, ημερομηνία γεννήσεως, διεύθυνση, επαρχία διαμονής, αριθμός τηλεφώνου και το φύλο σε περίπτωση που παρέχετε και αυτήν την πληροφορία. Περαιτέρω συλλέγονται τα στοιχεία σύνδεσης με τον λογαριασμό σας (account login details) περιλαμβανομένου του κωδικού εισόδου (username) και του συνθηματικού (password).Επίσης συλλέγονται τα εισιτήρια που αγοράζετε από το ηλεκτρονικό σύστημα αγοράς εισιτηρίων.

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Τα Δεδομένα συλλέγονται από τον Άρη με τους πιο κάτω τρόπους:

Κατά την διαδικασία εγγραφής/σύνδεσης για την παροχή των υπηρεσιών αγοράς ηλεκτρονικών εισιτηρίων ή άλλων υπηρεσιών και προϊόντων μας.
Κατά την διαδικασία αγοράς ηλεκτρονικών εισιτηρίων.
Κατά την συμμετοχή σας σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς διοργανώνονται από τον Άρη και στους οποίους δηλώνετε συμμετοχή.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Άρης επεξεργάζεται τα Δεδομένα που συλλέγει με βάση την σχετική νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών δεδομένων και με βάση την παρούσα πολιτική. Ειδικότερα επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

-       Για τους σκοπούς εκτέλεσης σύμβασης μαζί σας συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης παραγγελίας σας και/ή αγοράς ηλεκτρονικού εισιτηρίου και της παράδοσης αυτού σε εσάς (είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εκτύπωσης ή παραλαβής ή με άλλο τρόπο).

-       Για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας ή ενημέρωσής σας η οποία είναι αναγκαία στα πλαίσια της αγοράς ηλεκτρονικού εισιτηρίου ή παροχής των υπηρεσιών μας.

-       Για σκοπούς συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωσή μας.

-       Για σκοπούς αποστολής ενημερωτικών ή διαφημιστικών δελτίων σε περίπτωση που μας δώσετε ρητή συγκατάθεση για τον σκοπό αυτό.

-       Για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο θα μας έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση.

-       Για σκοπούς εκπλήρωσης των επιδιωκόμενων από τον Άρη έννομων συμφερόντων στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του και/ή των υπηρεσιών αγοράς ηλεκτρονικών εισιτηρίων και ειδικότερα σε σχέση με τις πιο κάτω υπηρεσίες και/ ή ενεργειών εκ μέρους του Άρη:

      I.         Παροχή  υπηρεσιών αγοράς ηλεκτρονικών εισιτηρίων.

     II.         Επιβεβαίωση της ταυτότητά σας για σκοπούς ασφάλειας.

   III.         Διασφάλιση της ασφάλειας της ιστοσελίδας και του συστήματος αγοράς ηλεκτρονικών εισιτηρίων.

   IV.         Εφαρμογή ορθής τήρησης των λογιστικών μας αρχείων και έκδοσης των αναγκαίων τιμολογίων και αποδείξεων.

    V.         Ενημέρωση για τυχόν αλλαγή ή ακύρωση οποιουδήποτε αγώνα για τον οποίο έχετε αγοράσει ηλεκτρονικά εισιτήρια.

   VI.         Για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς διερεύνηση της αγοράς ούτως ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο ‘Αρης δεν θα διαβιβάσει τα Δεδομένα σας σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο παρά μόνο εάν και όταν αυτό είναι αναγκαίο για την συμμόρφωση του με έννομη υποχρέωσή του και ως προνοείται στην παρούσα πολιτική. Σημειώνουμε ότι νομικό ή φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ή συνδρομή στον Άρη για σκοπούς λειτουργίας του συστήματος αγοράς ηλεκτρονικών εισιτηρίων πιθανόν να έχει πρόσβαση στα Δεδομένα σας με αποκλειστικό σκοπό να καταστεί δυνατή η εκτέλεση των παραγγελιών σας για αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων και γενικά η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή τήρηση και διαφύλαξη των Δεδομένων σας.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διατήρηση και επεξεργασία των Δεδομένων σας θα γίνεται για περίοδο ενός (1)έτους από την ημερομηνία κατά την οποία θα παύσετε και/ή διαγραφείτε από μέλος για τις υπηρεσίες αγοράς ηλεκτρονικών εισιτηρίων του Άρη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε τα πιο κάτω δικαιώματα για τα Δεδομένα σας:

      I.         Δικαίωμα Πρόσβασης – Έχετε το Δικαίωμα να λαμβάνετε από τον Άρη επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και εάν συμβαίνει αυτό έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας συμπεριλαμβανομένου και δικαιώματος λήψης αντιγράφου αυτών.

     II.         Δικαίωμα Διόρθωσης – έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε από τον Άρη να διορθώσει τυχόν ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν καθώς και συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.

   III.         Δικαίωμα Διαγραφής – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Άρη την διαγραφή των Δεδομένων σας για ένα από τους ακόλουθους λόγους:


α) Σε περίπτωση που τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν.

β) Σε περίπτωση που ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία των Δεδομένων σας.

γ) σε περίπτωση που αντιτίθεστε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας.

δ) σε περίπτωση που η επεξεργασία των Δεδομένων σας είναι παράνομη.

ε) σε περίπτωση που τα Δεδομένα σας πρέπει να διαγραφούν για να τηρηθεί νομική υποχρέωση του Άρη με βάση τις πρόνοιες νομοθεσίας.

στ) σε περίπτωση που τα Δεδομένα έχουν συλλεχθεί σχετικά με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών σε παιδί.

ζ) σε περίπτωση που  ο Άρης διαταχθεί για διαγραφή των δεδομένων από το Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας σε μια εκ των κάτωθι περιπτώσεων:

α) σε περίπτωση που η ακρίβεια των Δεδομένων σας αμφισβητείται από εσάς.

β) σε περίπτωση που η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στην διαγραφή των Δεδομένων σας και ζητάτε αντί αυτής τον περιορισμό στη χρήση τους.

γ) σε περίπτωση που ο Άρης δεν χρειάζεται πλέον τα Δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας αλλά αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή των υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

δ) σε περίπτωση που έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία (δικαίωμα εναντίωσης) εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσο οι νόμιμοι λόγου του Άρη για επεξεργασία υπερισχύουν έναντι των λόγων των δικών σας για εναντίωση.

Δικαίωμα στην φορητότητα των Δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία έχετε δώσει στον Άρη σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε την διαβίβαση των Δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.


Δικαίωμα εναντίωσης σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία- σε περίπτωση που γίνεται αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων και λαμβάνονται αποφάσεις βασιζόμενες αποκλειστικά σε αυτή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μην υποβάλλεστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένη επεξεργασία συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Οποιοδήποτε αίτημα σας θα εξεταστεί και θα απαντηθεί εντός 4 (τεσσάρων) εβδομάδων το αργότερο. Για τους πιο πάνω σκοπούς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Άρη γραπτώς ή με email στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 

Υπεύθυνο Πρόσωπο: Δημήτρης Γιαννέλης

-       Διεύθυνση:Γρίβα Διγενή 78 , Δεύτερος όροφος , Γραφείο Β1 , Νεάπολη 3101 , Λεμεσός 

-       Email: dimitris@arisfc.com

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

O Άρης λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να προστατευτεί η ασφάλεια των Δεδομένων σας. Δυστυχώς καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι δυνατόν να παρέχει 100% ασφάλεια.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Άρης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Τυχόν αλλαγές θα δημοσιοποιούνται στη παρούσα σελίδα ούτως ώστε να είστε ενήμεροι για τον τρόπο επεξεργασίας των Δεδομένων σας. Σας συστήνουμε όπως παρακολουθείτε την παρούσα σελίδα και πολιτική συχνά ούτως ώστε να είστε συνεχώς ενήμεροι για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων σας. Η συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών μας θα σημαίνει αποδοχή τυχόν τροποποιημένης Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων.