ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γενικοί Όροι

Αποκτώντας πρόσβαση και ολοκληρώνοντας την παραγγελία σας στην Aris Limassol FC, επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους όρους παροχής υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους Όρους & Προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω. Αυτοί οι όροι ισχύουν για ολόκληρο τον ιστότοπο και κάθε email ή άλλου τύπου επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και στην Aris Limassol FC.

Σε καμία περίπτωση η ομάδα της Aris Limassol FC δεν φέρει ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, της απώλειας δεδομένων ή κερδών, που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών σε αυτόν τον ιστότοπο..

Η εταιρεία Aris Limassol FC δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της χρήσης των πόρων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των τιμών και την αναθεώρηση της πολιτικής χρήσης των πόρων ανά πάσα στιγμή.

Η εταιρεία Aris Limassol FC διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς.


Γενικοί Ορισμοί

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία Aris Limassol FC (αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ως "Aris Limassol FC", "εμάς", "εμείς" ή "μας"), τον πάροχο της ιστοσελίδας Aris Limassol FC και των υπηρεσιών που είναι προσβάσιμες από τον ιστότοπο Aris Limassol FC (οι οποίες αναφέρονται συλλογικά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ως "Υπηρεσίες Aris Limassol FC").

Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, δημιουργώντας λογαριασμό ή πραγματοποιώντας μια αγορά, συναινείτε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας. Σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, το "εσείς" αναφέρεται τόσο σε εσάς ως άτομο όσο και στην οντότητα που εκπροσωπείτε. Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τον λογαριασμό σας ή να αποκλείσουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας χωρίς προειδοποίηση.


Περιορισμοί

Συμφωνείτε να μην:

Σύνδεσμοι σε Άλλες Ιστοσελίδες

Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τις λειτουργίες που διατίθενται στον ιστότοπό μας. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν ή ελέγχονται από την Aris Limassol FC. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή λειτουργία φιλοξενείται σε ιστότοπους τρίτων. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους cookies ή άλλες μεθόδους για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με εσάς.Αλλαγές στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες Μας

Η εταιρεία Aris Limassol FC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε υπηρεσία με την οποία συνδέεται, με ή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη απέναντι σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να σταματήσουμε (μόνιμα ή προσωρινά) την παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς ή σε άλλους χρήστες κατά την κρίση μας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.


Ενημερώσεις στην Ιστοσελίδα Μας

Η Aris Limassol FC μπορεί κατά καιρούς να παρέχει βελτιώσεις ή βελτιώσεις στις δυνατότητες/ λειτουργίες του ιστότοπου ("Ενημερώσεις").

Οι ενημερώσεις ενδέχεται να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν ορισμένες δυνατότητες ή/και λειτουργίες του ιστότοπου. Συμφωνείτε ότι η εταιρεία Aris Limassol FC δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει Ενημερώσεις ή να συνεχίσει να σας παρέχει ή να ενεργοποιεί συγκεκριμένες δυνατότητες ή/και λειτουργίες της ιστοσελίδας σε εσάς.

Συμφωνείτε περαιτέρω ότι όλες οι Ενημερώσεις θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ιστότοπου και υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.


Υπηρεσίες Τρίτων Μερών

Ενδέχεται να προβάλλουμε, να συμπεριλάβουμε ή να διαθέσουμε περιεχόμενο τρίτων ή να παρέχουμε συνδέσμους σε ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων ("Υπηρεσίες τρίτων").

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η εταιρεία Aris Limassol FC δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας, της πληρότητας, της επικαιρότητας, της εγκυρότητας, της συμμόρφωσης με πνευματικά δικαιώματα, της νομιμότητας, της ευπρέπειας, της ποιότητας ή οποιασδήποτε άλλης πτυχής τους. Η εταιρεία Aris Limassol FC δεν αναλαμβάνει και δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα για τυχόν Υπηρεσίες Τρίτων.

Οι Υπηρεσίες Τρίτων Μερών και οι σύνδεσμοί τους παρέχονται αποκλειστικά για διευκόλυνση σε εσάς και έχετε πρόσβαση και τις χρησιμοποιείτε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και υπόκεινται σε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις τρίτων.


Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να διατηρείτε την εταιρεία Aris Limassol FC και τη γονική εταιρεία, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συνεργαζόμενους και τους δικαιοπάροχους (εάν υπάρχουν) αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των λογικών αμοιβών των δικηγόρων, που προκύπτουν από τη δική σας : (α) χρήση του ιστότοπου, (β) παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας ή οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, ή (γ) παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.


Χωρίς Εγγυήσεις

Ο ιστότοπος παρέχεται σε εσάς "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ" και με όλα τα ελαττώματα και τα ψεγάδια χωρίς καμία εγγύηση κανενός είδους. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία Aris Limassol FC, για λογαριασμό της και εξ ονόματος των θυγατρικών της και των αντίστοιχων αδειούχων και παρόχων υπηρεσιών, αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, ρητές, σιωπηρές, νόμιμες ή άλλως, αναφορικά με τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης, καθώς και εγγυήσεις που ενδέχεται να προκύψουν από συναλλαγές, πορεία απόδοσης, χρήσης ή εμπορικής πρακτικής. 

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τους περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή τους περιορισμούς στα ισχύοντα νόμιμα δικαιώματα ενός καταναλωτή, επομένως ορισμένες ή όλες οι παραπάνω εξαιρέσεις και περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.


Περιορισμός Ευθύνης

Ανεξάρτητα από τυχόν ζημιές που ενδέχεται να υποστείτε, ολόκληρη η ευθύνη της εταιρείας Aris Limassol FC και οποιουδήποτε από τους προμηθευτές της βάσει οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας και η αποκλειστική σας αποκατάσταση για όλα τα προηγούμενα θα περιοριστεί στο ποσό που πληρώσατε πραγματικά στον ιστότοπο.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Aris Limassol FC ή οι προμηθευτές της δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ειδικές, τυχαίες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες.

Ορισμένες πολιτείες/δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύει για εσάς.


Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο ιστότοπος και ολόκληρο το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία του (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά όλων των πληροφοριών, λογισμικού, κειμένου, οθονών, εικόνων, βίντεο και ήχου και ο σχεδιασμός, η επιλογή και η διάταξή τους), ανήκουν στην Aris Limassol FC, τους δικαιοπαρόχους της ή άλλους παρόχους τέτοιου υλικού και προστατεύονται από την Κύπρο και τα διεθνή πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά απόρρητα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Το υλικό δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, μεταφορτωθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια της Aris Limassol FC, εκτός και εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού.


Αποποίηση Ευθυνών

Η Aris Limassol FC δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε περιεχόμενο, κώδικα ή οποιαδήποτε άλλη ανακρίβεια.

Η Aris Limassol FC δεν παρέχει εγγυήσεις.

Σε καμία περίπτωση η Aris Limassol FC δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ειδικές, άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή τυχαίες ζημιές ή οποιεσδήποτε ζημιές, είτε σε ενέργεια σύμβασης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση ή το περιεχόμενο των Υπηρεσιών. Η Aris Limassol FC διατηρεί το δικαίωμα να κάνει προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Υπηρεσία Aris Limassol FC και τα περιεχόμενά της παρέχονται "ως έχουν" και "όπως είναι διαθέσιμα" χωρίς καμία εγγύηση ή παραστάσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές. Η Aris Limassol FC είναι διανομέας και όχι εκδότης του περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους. Ως εκ τούτου, η Aris Limassol FC δεν ασκεί εκδοτικό έλεγχο σε αυτό το περιεχόμενο και δεν παρέχει καμία εγγύηση ή εκπροσώπηση ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το νόμισμα οποιασδήποτε πληροφορίας, περιεχομένου, υπηρεσίας ή εμπορευμάτων που παρέχονται μέσω ή προσβάσιμα μέσω της υπηρεσίας Aris Limassol FC. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η Aris Limassol FC αποποιείται συγκεκριμένα όλες τις εγγυήσεις και τις παραστάσεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο μεταδίδεται σε ή σε σχέση με την Υπηρεσία Aris Limassol FC ή σε ιστότοπους που ενδέχεται να εμφανίζονται ως σύνδεσμοι στην Υπηρεσία Aris Limassol FC, ή στα προϊόντα που παρέχονται ως μέρος, ή άλλως σε σχέση με, της Υπηρεσίας Aris Limassol FC, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Καμία προφορική συμβουλή ή γραπτή πληροφορία που παρέχεται από την Aris Limassol FC ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της, υπαλλήλους, αξιωματικούς, διευθυντές, αντιπροσώπους ή παρόμοια δεν θα δημιουργήσει εγγύηση. Οι πληροφορίες τιμής και διαθεσιμότητας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, η Aris Limassol FC δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία Aris Limassol FC θα είναι αδιάλειπτη, άφθαρτη, έγκαιρη ή χωρίς σφάλματα.